Protokoll från Järnkaminernas årsmöte

Årsmöte Järnkaminerna Stockholm

2017-03-14

Pokalrummet, Stockholms Stadion

§ 1. Mötet öppnas.

§ 2. Kallelsen till årsmötet gick ut på Järnkaminernas hemsida och inbjuden till medlemmar via mejl tre veckor innan årsmötet ägde rum. Årsmötet beslutade att mötet utlysts på ett korrekt sätt.

§ 3. Årsmötet fastställde dagordningen.

§ 4. Magnus Bäckström (MB) valdes till mötesordförande och Gabriella Langius (GL) till sekreterare.

§ 5. Benjamin Gladden Hollqvist valdes att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 6. Viktor Adolfsson (VA) gick igenom verksamhetsberättelsen (se separat dokument). Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen som därmed lades till handlingarna.

§ 7. Anna Berg (AB) gick igenom förvaltningsberättelse (se separat dokument). Årsmötet godkände förvaltningsberättelse som därmed lades till handlingarna.

§ 8. VA läser upp revisorns Jenny Olofsson (JO) och revisorssuppleant Therese Lindstedt (TL) revisionsbekräftelse (se separat dokument). Årsmötet godkände revisionsberättelsen som därmed lades till handlingarna.

§ 9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 10. Årsmötet fastställde den nuvarande medlemsavgiften till 150 kronor för vuxen och 50 kronor för barn 0-12 år. Inga förslag på ändringar hade inkommit.

§ 11 Valberedningens representant Viktor von Zieipel presenterade förslaget för Järnkaminernas styrelse 2017.

a) Årsmötet valde Viktor Adolfsson som ordförande för tiden på 1 år.

b) Årsmötet gick på valberedningens linje och röstade igenom omval på Joel Andersson 1 år och omval på Anna Berg 1 år. Roberto Karlsson 2 år (nyval), Jonas Widing 2 år (nyval), Jerry Lundberg 1 år (nyval). Anna Wennerholm och Gabriella Langius har 1 år kvar på sina respektive mandat.

c) Alexander Hedkvist (omval) till suppleant på 1 år.

d) Årsmötet valde Jenny Olofsson (nyval) som revisor och Therese Lindstedt (nyval) som revisorssuppleant.

e) Årsmötet valde Viktor von Zeipel som ordförande (omval) i valberedningen, Thomas Nylander valdes till ledamot (nyval). De andra platserna lämnades vakanta till styrelsen att utse vid ett senare tillfälle.

§ 12. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 13. Inga övriga frågor uppdagades.

§ 14. Mötet avslutas.