Djurgårdspubliken om Stockholmsarenan

Efter att Djurgården (DIF) och Stockholm Globe Arenas (SGA) presenterat ritningar och förklarat förutsättningarna för publiken på Stockholmsarenan så har framförallt klackens placering diskuterats flitigt i supporterled.

Grundförutsättningen är att SGA klargjort att det är helt och hållet upp till DIF att välja var klackpubliken placeras. Vidare så går det enligt SGA att ha ståplatspublik på såväl kortsida som långsida och på såväl nedre som övre etage på arenan. Dock skiljer sig de olika sektionerna åt när det gäller antalet ståplatser per sittplats på respektive sektion. Detta är kopplat till utrymningsvägar och ytor bakom läktaren och har alltså inte att göra med val av metod för att omvandla sittplats till ståplats.

 På samtliga sektioner på övre etage samt långsida på nedre etage gäller att kapaciteten är den samma oavsett om sektionen används som sittplats eller ståplats.

 Det innebär att de enda sektioner där det går att öka publikkapaciteten genom att omvandla till ståplats är på de båda kortsidornas nedre etage.  Omvandlingen till ståplats på dessa sektioner kommer att göras genom att stolarna lyfts bort.

 Val av placering av Djurgårdens klack

 Långsida eller kortsida?

 I dag står klacken på en av Stadions långsidor. Men på en ny arena där kortsidan är placerad närmare planen och med en betydligt bättre utformning så förordar vi starkt att klacken placeras på en kortsida. Skälen till detta är flera.

För det första så vill de flesta av de aktiva grupperingar som idag står i klacken stå på en kortsida på en ny arena. För det andra så är kortsidorna på Stockholmsarenan de sektioner där man kan få till störst kapacitet på ståplatssektionerna. Dessutom så finns det på Stockholmsarenan stora möjligheter att utnyttja ytorna bakom läktaren (på framförallt den södra kortsidan) som samlingsytor och pubar för klacken.

Idag upplever vi att vi har ett problem med folk som köper billiga klackbiljetter för att komma över en bra plats snarare än att bidra till stämningen. Detta problem bör minska avsevärt med klacken på en kortsida.

Övre eller undre etage?

Vi anser att den bästa placeringen av klacken är på nedre etage men att den sedan kan utökas till att omfatta även övre etage vid större matcher. Anledningen till detta är att nedre etage ger en större närhet till planen och att sektionerna på övre etage har lägre kapacitet än de på nedre etage.

Södra eller norra?

Av de två kortsidorna så är den norra kortsidan totalt (etage 1 och 2) något större än den södra sidan. Men när man omvandlar de nedre etagen till ståplats så gör det faktum att hela södra nedre etage kan omvandlas till ren ståplats att den totala skillnaden bara blir ca 500 platser. Anledningen till detta är att det nedre etaget på norra sidan är uppdelat i en ståplatsdel och en premiumdel.

Ståplatsdelen på norra sidan tar ca 3000 stående och ovanför den så är det en fysisk avgränsning, i form av en betongvägg, mot premiumplatserna på de översta raderna. Detta medför även att de som står på den norra kortsidan inte kan utnyttja den restaurangyta som finns på plan 5 (se arenaskiss) på ett naturligt sätt. Alltså så är det bara ytan på plan 4 som finns tillgänglig för den publiken.

På den södra kortsidan omvandlas hela södra nedre till en ren ståplatsläktare som tar 3700 stående.  Detta blir med andra ord den största sammanhängande ståplatssektionen på arenan. Därutöver så kan båda våningarna bakom läktaren utnyttjas av publiken på södra nedre.

Vår rekommendation

Vi anser att klacken på Stockholmsarenan bör stå på kortsidan och av de två kortsidorna tycker vi att den södra sidan erbjuder bäst möjligheter för vår supporterkultur och stämning. Vidare så bör klacken i första hand placeras på nedre etage med möjlighet att utöka kapaciteten ut i kurvorna samt till övre etage vid behov.

Allt sammantaget så anser vi att den södra kortsidan bör bli klackens placering på Stockholmsarenan.

Vi hoppas att valet av placering kan göras så snart som möjligt och att vi efter detta kan fortsätta med planeringen av hur vi gör förutsättningarna på den nya arenan så bra som möjligt.

Järnkaminerna
Ultra Caos Stockholm
Fabriken Stockholm
Djurgårdspublikens arenagrupp (DPA)