Protokoll från extrainsatt ASK-möte 110405

Datum: 2011-04-05
Tid : 18:00-19:10
Plats: Klocktornet, Stadion
Närvarande: Se bifogad maillista

AGENDA

1) Mötet öppnas.
Mötet öppnas av Patrik Asplund genom att alla hälsas välkomna. Syftet med det extra ASK-
mötet är att flera reaktioner inkommit rörande den film som lagts upp på DIF:s hemsida för
att sedan tas bort då kritik framkommit för att filmen innehållit huliganer.

2) Val av sekreterare för mötet.
Mats Jonsson tag på sig ansvar att föra protokoll.

3) Protokollets offentliggörande.
Protokollet offentliggörs på Djurgården Fotbolls hemsida samt Järnkaminernas hemsida.

4) Diskussion om filmen och dess efterspel.
Inledningsvis konstaterade Patrik Asplund att det begåtts flera misstag gällande filmen, bl.a.
skulle filmen och tankarna bakom ha förankrats såväl inom styrelsen som inom kansliet;
dessa misstag är något som Patrik Asplund själv vill stå för. Fråga uppkom också varför
Järnkaminerna inte bjöds in på filminspelningen vilket besvarades med att det inte fanns
någon baktanke med detta utan att tanken var att bjuda in supportrar som varit med ett
längre tag och därmed få in ett historiskt perspektiv.

Sedan kan också konstateras att Dagens media felciterade regissören Henrik Björn så artikeln
vinklades till att detta skulle vara en hyllningsfilm till annan varumärkesleverantör (ett citat
som sedan korrigerades av Dagens media) . Djurgården Fotboll valde då att ta bort filmen på
hemsidan.

När det gäller filmteamets medverkan och framtagandet av filmen förtydligades på mötet
att dessa har haft tydliga direktiv och riktlinjer från DIF. Upplägg och idé kom från DIF medan
produktion stod filmteamet för, helt i enlighet med det uppdrag som givits dem.

Det framkom kritik mot DIF:s sätt att kommentera filmen i media, och då särskilt avseende
Tommy Jacobsons uttalanden i Expressens artikel. Det framfördes att supportrarna duger
som besökare på matcherna och att vara medlemmar i föreningen, men inte att medverka
i en film som hyllar Djurgårdens IF. Det kritiserades även att DIF i sin kommunicering varit
otydliga om de bakomliggande skälen till varför man tagit bort filmen vilket DIF höll med om.

5) Filmens borttagande
Tommy Jacobson resonerade kring borttagandet av filmen och menade på att han hade att
ta ställning till vad som skulle vara det bästa för DIF. Två avgörande faktorer fanns därför
att väga in i beslutet att ta bort filmen: Dels att en huvudsponsor reagerat och dels att
det uppfattats att filmen i sig var en hyllning till huliganer. Enligt Tommys mening var det
sponsorernas reaktioner som vägde ytterst tungt i beslutet att ta bort filmen och att beslutet
som sådant helt var DIF:s.

Fråga uppkom om det skulle vara möjligt att lägga upp filmen igen. Svaret från Tommy
Jacobson blev ett tydligt nej.

När det sedan gäller supportrar överlag konstaterades att personer som inte är avstängda av
någon eller några anledningar alltid måste betraktas som välkomna till våra arrangemang.
Oavsett vilken bakgrund man har. En av mötesdeltagarna uppgav att man alltid vill DIF:s
bästa och att ingen vill förstöra för DIF eller sponsorerna på matcherna. Samtliga närvarande
höll med om detta.

Alla var vidare överens om att framtida situationer gällande klubb-supportrar-sponsorer-
spelare skall lösas genom dialog och med grundinställningen att hålla ihop Djurgårdsfamiljen.
ASK-mötena är ett bra forum att diskutera dessa frågor, alternativt om ASK ligger för långt
fram i tiden man kan kalla till ett extra möte.

Mötet avslutades härmed i god anda.

6) Övriga frågor.

7) Nästa möte och mötesplanering 2011. Enligt årsplaneringen.
ASK Möte 2-2011: Torsdag 19 maj kl. 1800 (inledningen av säsongen)
ASK Möte 3-2011: Onsdag 24 augusti kl. 1800 (halva säsongen)
ASK Möte 4-2011: Onsdag 5 oktober kl. 1800 (inför avslutningen)
ASK Möte 5-2011: Onsdag 14 december kl. 1800 (summering och spelschema
2012).

Vid tangenterna,

/Mats Jonsson