Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitémöte #6

Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitén

Möte 3/2010

Datum: Onsdag 2010-10-27
Tid: 18:00-21:00
Plats: Klocktornet

Närvarande:
Mats Jonsson
Mikael Nylander
Johannes Åkerberg
Gustaf Grattback
Albin Thorgren
Ludvig Frishammar
Timothy Ekelund
Nicklas Granat
Fredrik Segerblom
Olle Thunberg
Ivar Mellgren
Joel Andersson
Rebecca Edelsvärd Nilsson
Robert Kollberg
Wille Bäckström
Tomas af Geijerstam
Andreas Nilsson
Emil Rehnfors
Patric Norberg
Johannes Scherman
David Swedenström
Adam Szulkin

1.Mötet öppnas
Mötet öppnades av Mats Jonsson.

2.Val av sekreterare
Rebecca Edelsvärd Nilsson anmälde sig som frivillig och godkändes av mötesdeltagarna.

3.Protokollets offentliggörande
Protokollet offentliggörs på www.DIF.se och www.jarnkaminerna.se

4.Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll har ej sammanställts och detta tas därmed upp nästkommande möte.

5.Anmälningar till Disciplinnämnden 2010
På mötet gick man igenom de anmälningar som kommit in till Disciplinnämnden under 2010. I bilaga C finns en sammanfattning över dessa, dock är ej DIF-aik och DIF-Malmö FF inräknade då dessa ska behandlas och bedömas.

Snittet för bestraffning gällande pyroteknik har tagits fram med antal pjäser dividerat på böter. Samma sak gäller bestraffning för inkastade föremål. Det ska tilläggas att detta inte görs på samma sätt hos Disciplinnämnden. Enligt praxisen ger en-tre pyrotekniska pjäser 15.000 kr i böter, fyra-tio ger 25.000 kr i böter och över det kan klubben bestraffas med upp till 500.000 kr i böter. När det gäller över tio pyrotekniska pjäser (alltså 11 eller fler) ska ärendet klassas som ett bestraffningsärende och under det ska det klassas som ett arrangemangsärende, men det ska tilläggas att det kan förekomma flera olika ärenden på samma match. Som tidigare berättats om gäller att Arrangemangsärenden som mest kan ge 25.000 kr i böter (eller straffavgift) och Bestraffningsärenden upp till 500.000 kronor i böter. I övrigt skiljer sig ärendena åt när det gäller överklagandeinstanser.

Gällande DIF-BP den 31/3 skulle vi ha blivit anmälda för en banderoll med texten ”SvFF – Fotbollsmördare”, men anmälan försvann och vi kan därmed ej längre bestraffas för detta, då ”förseelsen” (om det nu var någon) är preskriberad.

Mats Jonsson har skickat en förfrågan till Krister Malmsten med flera på Svenska Fotbollsförbundet om att få ta del av samtliga av Diciplinnämndens beslut. Slutligen bestämdes det att Mats ska få ta del av dessa på plats. Hela konversationen finns bifogad i bilaga D.

6.Genomgång av säsongen 2010 ur ett arrangemangs- och supporterperspektiv.
Bortamatcher 2010:
I bilaga B finns en faktagenomgång för hur våra bortamatcher 2010 sett ut. I denna sammanfattning har endast de som stått på bortasektionen räknats in och därmed ej de som på egen hand köpt biljett till sittplatssektioner på arenan.

Ett sätt att få fler till bortamatcerna är att lägga matcherna på bättre tider och dagar, men det är i dagens läge svårt att påverka på grund av TV-rättigheterna.

7.Planering inför säsongen 2011. Flytt av klacken? Diskussion.
Snart ska det ut en budget för 2011 och det står redan nu klart att vi måste göra något för att gå runt ekonomiskt kommande år. En tanke kring detta har då varit att flytta klacken till sektion K, L och M istället för sektion M och N som vi har idag. Detta skulle innebära att vi får fler billjetter till klacken och de i kurvan skulle kunna säljas billigare. Det skulle bli lättare att rektyrera nya då priset blir lägre och uttöver det skulle Järnkaminerna få access till gropen där barnaktiviteterna hålls idag. Förhoppningen är då att man genom detta ska kunna locka fler till Stadion innan matchstart. Säsongare på sektion A och P har efterfrågat bättre platser som de är beredda att betala extra för, och sektion N skulle då kunna bli ett alternativ för dem. Därmed kan vi skapa en familjeläktare av A och ha lösbiljetter på fondläktaren. Det troliga är att vi skulle få tillbaka folk som haft säsongskort tidigare i och med att vi frigör fler bra platser. Till de med säsongskort på sektion N kan man öppna en sportbar i Torben Grut som samlingspunkt innan match, men det skulle inte innebära att medlemstältet försvinner.

Idag utnyttjas sektion K främst till fria säsongskort, till exempelvis barnsjukhuset.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att dela sektion N. Det vill säga att klacken får M och halva N och andra halvan går till sittplats. Klacken ska då ha möjlighet att utöka på sektion L vid helg- och stormatcher såsom Malmö FF och IFK Göteborg. Fördelen här är att vi under vardagsmatcher får en tightare klack än vad vi har idag, men med samma sektioner.

Under diskussionen framkom både positiva och negativa åsikter, de positiva framgår ovan. De negativa var bland annat att det kan vara känsligt att flytta klacken nu när vi endast har tre år kvar på Stockholm Stadion och att det kan skapa splittringar om vi delar upp klacken efter pris.

Oavsett om klacken flyttar eller inte så har Järnkaminerna ett ansvar på sig att rektyrera nya och även fylla klacken varje match i och med publikrektyreringsansvaret.

I år såldes 780 säsongskort, bäst var det år 2003 då det såldes 1400 säsongskort.

Vi kommer även att frigöra 50-60 platser från och med nästa säsong då TV-kamerorna flyttar upp på taket.

8.Övriga frågor. Inga frågor har inkommit via mail.

9.Nästa möte och mötesplanering 2011.
Nästa möte ska hållas innan jul 2010. Mötena hålls i Klocktornet kl. 1800. Öppet för alla (ej krav på medlemskap e.d.).

Vid protokollet
Rebecca Edelsvärd Nilsson

 

 

Bilagor som bifogas detta protokoll (delades ut under mötet):

A)Agenda 20101027
B)Sammanställning bortamatcher DIF 2010
C)Genomgång Disciplinnämnden ärenden 2010
D)Processen att ta del av Disciplinnämndens beslut 2010
E)Genomgång samtliga anmälningar DIF 2010
F)Yttrande DIF Hockey m.a.a. (hockey)derbyt den 8 september 2010
G) Inkomna mail med synpunkter-frågor att ta upp på ASK-möte 3-2010
 

Järnkaminernas sida om Arrangemangs- och supporterkommitén hittar du här:

http://jarnkaminerna.se/ask