Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitémöte #2

Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitén

Möte 2/2009

Datum: Onsdag 2009-09-02
Tid: 18:00-21:45
Plats: Klocktornet

Närvarande:
Johannes Åkerberg
Gustav Guggenheimer, sekreterare
Adam Szulkin
Björn Lindstedt
C-H Dahl
Jens Bergsten
Niklas Andrae
Mats Jonsson
Robert Kollberg
Wille Bäckström

1. Mötet öppnades genom att Mats Jonsson hälsade alla välkomna till Klocktornet och årets andra formella möte i denna sammanslutning

2. Val av sekreterare för mötet.
Gustav Guggenheimer föreslogs och mötet utsåg denna till sekreterare.

3. Fråga om hur protokollet skall offentliggöras.
Det föreslogs och beslutades enhälligt att protkollet skall publiceras på www.dif.se och www.jarnkaminerna.se.

4. Återkoppling till föregående mötes protokoll.
Punkt 5:
I föregående möte kom frågan upp var bötesbeloppen som åläggs av och betalas till Svenska Fotbollsförbundert går till. Mats Jonsson har kontaktat Kristina Cederlöf på Svenska Fotbollsförbundet och fick nedanstående svar:

”Hej!

Dessa pengar avsätts inte specifikt för en med bestraffningsärenden hänförlig verksamhet. Medlen används i förbundets verksamhet där exempelvis en stor del avkostnaderna avser ungdoms- och utvecklingsverksamhet. Förbundsstyrelsen har fört en diskussion om att eventuellt en del av inkomna böter och dylikt skulle vidareförmedlas till välgörande ändamål. Detta är dock ej färdigdiskuterat eller beslutat.

Bifogat finns ett pm, om böter och straffavgifter.

Med vänlig hälsning

Kristina Cederlöf
SVENSKA FOTBOLLSFÖRBUNDET
GS Assistent”

Mötet konstaterade att Svenska Fotbollsförbundet inte kan redovisa hur inkrävda böter används och ställer sig frågande till detta. Mats Jonsson ombads att återigen ta kontakt med Svenska Fotbollsförbundet för att få en redovisning av hur inkomna böter används.

Mötets deltagare skulle även vilja veta vad syftet med att ge böter är. Är det att straffa klubbarna eller är det för att hjälpa klubbarna att bli bättre i sin service kring matcherna?

Om syftet med böterna är att förbättra arrangemangen kring matcherna borde böterna öronmärkas till olika förbättringsprojekt och slussas tillbaka till de som bötfällts. Niklas menade att det bästa vore att böterna skall användas som hjälp till självhjälp.

Dessutom ansåg mötet efter att ha gått igenom Disciplinnämndens beslut att straffen är godtyckliga och att det saknas en röd linje. Som det är idag blir det alldeles för rättsosäkert när man saknar en röd linje.

Ett exempel på avsaknaden av klara ritklinjer är att kastande av bengaler mot andra supportrar mellan olika läktarsektioner (vilket kan resultera i allvarliga skador både kroppsligt och matriellt) enbart gav 40’-60’ SEK i böter medans användande av rökutvecklare gav 15’ SEK.

Ett annat exempel på oklara riktlinjer är att DIF bestraffades med böter på 50’ SEK för att plantäckning inte var genomförd innan premiären mot ÖSK. Regeln säger att möjlighet till plantäckning skall finnas på alla arenor men det står inte hur den skall användas. Det fanns möjlighet att täcka över planen på Stadion men den användes av olika skäl inte.

Mötet anser att det är viktigt att det blir mycket klarare:
– Vad som skall bestraffas?
– Hur skall det bestraffas?
– Hur skall instanserna vara (överklagan)?
– Vilka riktlinjer och processer följs (den röda tråden)?
– Vem har bevisbördan?
– Hur skall de inkomna böterna fördelas och till vad?

Mötet beslutar att
– Vi måste komma fram till hur vi tycker att böterna skall användas till och sedan driva frågan i SEF och mot SvFF.
– Mats får i uppdrag att göra ett utkast till och kontakta andra berörda klubbar för se hur de ser på detta.
– Dessutom måste SvFF och Disciplinnämnden kunna svara på frågorna ovan.

Punkt 6:
Diskussion gällande service- och trygghetsupplägg under arrangemangen
Har inte åtgärdats på grund av andra åtaganden. Gällde bland annat att ”Djurgårdsifiera” vakter och värdar.

5. Bestraffningsärenden.
Se punkt 4 återkoppling till punkt 5 från föregående möte.

Klistermärken på bortamatcher
Varje uppklistrad klistermärke på gästande arenor måste tas bort efter match. Då det kostar stora pengar att ta bort dessa försöker Mats själv att ta ner så mycket som möjligt. Man kan föreställa sig hur kul det är för Mats att försöka få bort klistermärken från urinoarer. Mats förordar dock inte ett förbud mot att sälja klistermärken inne på arenan.

6. Policys inom DIF avseende supporterfrågor.
Till nästa möte uppmanades att varje närvarande själv kan gå hem och fundera igenom vår policy kring dessa frågor. Ska man som supporter stå ansvarig för eventuell skadegörelse på arenan? Om man genom ett olämpligt beteende åsamkar DIF skada, är man då ersättningsskydlig (exempelvis om böter eller straffavgifter utdöms av Disciplinnämnden?). Vad är ett avstängningsgrundande beteende? Hur skall handlingar/gärningar straffvärderas? När skall ansökan om tillträdesförbud lämnas in? Under vilka omständigheter skulle alternativa avstängningar kunna tillämpas? Detta är bara några frågor som behöver närmare diskuteras, och Mats förklarade att han värdesätter de åsikter och synpunkter som ASK-deltagarna möjligen kan ha i detta. Även om han själv har en relativt klar åsikt så är det bra att vidga sina vyer en aning.

7. Genomgång av supporterärenden.
Mats redovisade och gick igenom de olika supporterärenden som förelegat hittills. Givetvis var namnen maskade i samtliga beslut. Betonades att likhet måste gälla inför regelverket och ingen skall därmed särbehandlas. Diskuterades även om att ha en hög rättssäkerhet i besluten. Totalt gicks ett tiotal ärenden igenom, där den längsta avstängningen blev 10 månader.  Fem ärenden låg för beslut i vilka det endast föredrogs sakomständigheterna i respektives ärende. Förklarades även om att 2 supportrar fått meddelat Tillträdesförbud, medan därutöver det fanns 5 avstängda supportrar, dvs totalt 7.

8. Samverkan med DIF Hockey gällande avstängningar.
Mats informerade om att den policyn som Djurgården idag har är att om man blir avstängd från Djurgården Fotbolls matcher, blir man också  avstängd från Djurgården Hockeys matcher (och vice versa). Ett arbete bedrivs för att förbättra insynen och arbetsgången i supporterärenden där avstängningar kan komma i fråga och där syftet är att de båda föreningarna i ett tidigare skede än vid beslutets distribution får komma in och vara aktiv i beslutsfattandet. Djurgården Hockey har, avseende ett avstängningsbeslut från Djurgården Fotboll, alltid rätt att göra en omprövning av beslutet avseende deras arrangemang. Detta gäller även åt andra hållet, vilket fallet måste vara då man annars överlåter indirekt om sin beslutanderätt till någon som man inte själv rår över. Detta torde dock inte vara något större problem förvisso, men frågan förtjänar ändå att betonas. I 999 fall av 1000 är det förmodligen så att beslut som endera klubb fattar, är något som den andra rättar sig efter (beslutet står i så fall fast och allt är frid och fröjd).

9. Övriga frågor.
Ludvig Frishammar hade anmält övriga frågor (3 st). Den första rörde om pyroteknikavstängningar (personer som gjort sig skyldiga till pyroteknikförseelse på fotbollen). De som blir avstängda för detta av Djurgården Fotboll, bör inte automatiskt bli avstängda från hockeymatcherna (se policy beskriven i punkt 8 ovan). Anledningen till detta är att pyrotekniken inte är ett stort problem i hockeyn eftersom den spelas inomhus. Niklas framförde att detta resonemang inte håller då frågan kan uppkomma om man skall betrakta pyroteknikanvändning på hockeyn, där så sker, dubbelt så hårt just med hänsyn till att det ser ut på ett annat sätt under hockeyn. Mats menade å sin sida, förutom att han höll med Niklas, att vägen måste av rättssäkerhetsskäl vara öppen eller stängd åt båda hållen. Man kan inte behandla förseelser ur ett handläggningstekniskt perspektiv olika beroende av var förseelsen har pågått. Mats menade därför att avstängningar för pyroteknik, om man nu blir avstängd för detta, skall behandlas som alla andra avstängningar.  Den andra frågan som Ludvig berörde orimliga bötesbelopp, något som diskuterades under punkt 5 ovan. Och den tredje och sista frågan berörde DIF Säkerhet och varför vissa människor var kvar. Mats förklarade att Svensk Evenemangssäkerhet, som de numera heter, har Djurgården Fotboll sålt sitt aktieinnehav till. Bolaget ägs nu av anställda och styrelse. Djurgården Fotboll köper in säkerhetslösningar (personal primärt) från Svensk Evenemangssäkerhet. Även de som leder publikvärdar och/eller ordningsvakter är inhyrd personal från Svensk Evenemangssäkerhet. Dessa är Conny Perving och Daniel Bergström. Mats menade att dessa är högst kompetenta för sin arbetsuppgift. När det gäller den övergripande säkerhets- och servicestrukturen kring Djurgården Fotbolls matcher är det Mats och ingen annan som ansvarar. Alla beslut som fattas, operativt, faller också inom ramen för Mats ansvarsområde, även om det kanske inte alltid är så att han aktivt varit med i beslutsfattandet. Det handlar om ett förtroende om att den som inför Mats är ansvarig för sitt beslut, fattar ett så bra och rätt beslut som möjligt. Detta förtroende finns definitivt för Daniel och/eller Conny.

Bojkotten på derbyt togs upp. Mats förklarade att huvudupplägget är att den som vill besöka matchen måste också kunna göra detta. Visserligen måste vem som helst få möjligheten att aktivt välja om man vill gå eller inte, men då det handlar om att tvinga någon att bojkotta, mot sin egen vilja, då har det gått lite långt. Inga insatser mot detta, förutom i de fall där det uppstår handgemäng eller övriga hotfulla situationer, kommer DIF att på egen hand agera mot. Insatser av andra typer förväntas ske av poliser utan DIF-inblandning.

Derbyfördelning. Denna fråga har diskuterats flitigt under året och den förs idag mellan AIK-DIF-HAIF. Exakt hur ett upplägg skall kunna se ut vet vi inte i nuläget, men Mats bad att få återkomma med besked i frågan. Det finns en tro på att detta skulle kunna ha en preventiv effekt då det gäller stormning av insläppen (då man ogärna vill ge pengar till AIK exempelvis).

Arenafrågan diskuterades även, om än övergripande, liksom händelserna efter Malmö-planen (friandet).

Mötet avslutades efter dryga 3,5 timmar av konstruktiva och givande samtal. Mats tackade för intresset och lovade återkomma med kallelse om möte 3. Exakt när i tiden detta skall ske visste han inte.

Stockholm 2009-09-02

Vid Protokollet

Gustav Guggenheimer

 

Järnkaminernas sida om Arrangemangs- och supporterkommitén hittar du här: https://www.jarnkaminerna.se/ask